Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

§1

Definicje

 1. Strony– Klient i Sprzedawca;
 2. Towar/Towary– rzecz/rzeczy sprzedawane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu.
 3. Sprzedawca– PHU PONIK Jarosław Potasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański NIP: 5920002419, zwanego dalej również „PONIK”,
 4. Cena– określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia netto lub brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 5. Klient– osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Klient na prawach konsumenta– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonująca transakcji bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§2

 1. Niniejszy Ogólne Warunki Sprzedaży(lub w skrócie OWS) zwane równie Regulaminem ustalony zostały w oparciu o art. 384  i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Klientów na prawach konsumenta jak i do Przedsiębiorców, chyba że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów niebędących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży oraz realizacji dostaw towarów na podstawie zamówień Klientów w siedzibie Sprzedawcy jak również na odległość, lub poza siedzibą Sprzedawcy, zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym.
 4. OWS, stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży, dostawy oraz zamówień bez względu na ich formę zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone indywidualnie przez strony umowy.
 5. OWS podane są do wiadomości Klienta na stronie internetowej…. Każdorazowe złożenie przez Klienta zamówienia oznacza, że zapoznał się i akceptuje OWS w brzmieniu obowiązującym w chwili jego złożenia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 6. Klient zobowiązuje się, w trakcie i w ramach wykonywania niniejszych OWS, do przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Prawa o wyrobach opakowaniowych, wymogów, decyzji wydanych przez organy właściwe w sprawach nadzoru nad jakością i obrotem wyrobami opakowaniowymi oraz orzeczeń sądowych lub decyzji władz administracyjnych dotyczących Towarów.

§3

 1. Sprzedaż w odbywać się będzie po złożeniu przez Klienta zamówienia określającego ilość oraz rodzaj zamawianych Towarów
 2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:
  • a) dane Klienta
  • b) dokładny adres siedziby oraz adres dostawy, w sytuacji realizacji dostawy przez Sprzedawcę, a gdy adres ten ma być inny od siedziby Klienta należy ten fakt wyraźnie wskazać w zamówieniu oraz podać dane firmy Odbiorcy towaru,
  • c)określenie zamawianego towaru m.in. rodzaj, ilość, lub inne parametry,
  • d) sposób dostawy,
  • e) proponowany termin dostawy,
  • f) dane kontaktowe osoby zamawiającej.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika PONIK. O potwierdzeniu zamówienia poinformuje Klienta do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia.
 4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PONIK w terminie o którym mowa w ust. 3 oznacza nie zawarcie umowy, i nie rodzi po stronie PONIK żadnych obowiązków wobec Klienta
 5. W celu ochrony swoich interesów PONIK zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Klienta, w zakresie jego zdolności finansowych oraz wypłacalności. W związku z powyższym Dostawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
 6. Klient może dokonać zamówienia drogą:
 7. mailową – poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail bezpośrednio do pracownika obsługującego dany teren. PONIK może w każdym czasie zażądać potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej z podpisem osoby upoważnionej do składania zamówienia. W takiej sytuacji ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do chwili otrzymania potwierdzenia
 8. telefonicznie, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem obsługującym dany teren. Składając zamówienie drogą telefoniczną, rozmowa może być nagrywana w celu utrwalenia treści zamówienia, Klient składając w ten sposób zamówienie, wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy. Fakt złożenia zamówienia powinien być potwierdzony przez pracownika PONIK poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej warunki zamówienia,
  • a) na piśmie, wraz z podpisem osoby upoważnionej do składania zamówień.
  • b) W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS a zamówieniem złożonym przez Klienta, wiążące będą warunki niniejszych OWS.
 9. Klient zapewnia i gwarantuje, że osoby, które będą składały zamówienia, na chwilę składania zamówień są właściwie upoważnione do reprezentowania Klienta w tym zakresie, oraz że złożone  przez nie zamówienia są wiążące dla Klienta.
 10. Jeżeli PONIK nie będzie mógł w pełni zrealizować zamówienia – na warunkach w nim określonych, o fakcie tym powiadomi Klienta w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą nowe warunki realizacji zamówienia.
 11. W wyjątkowych przypadkach braku możliwości jednorazowej realizacji zamówienia Klient wyraża zgodę na dostarczanie towaru partiami, w takiej sytuacji terminy i wielkość dostaw poszczególnych partii towaru zostaną określone w drodze odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami. Ustalenie odmiennego terminu wydania towaru niż termin proponowany przez Klienta w zamówieniu, o którym mowa powyżej, nie będzie traktowane przez Strony jako opóźnienie spełnienia przez świadczenia  i nie uprawnia do odstąpienia od umowy, będących przedmiotem zamówienia lub do traktowania sprzedaży towarów za niedokonaną.
 12. Złożenie zamówienia zobowiązuje Kupującego do zapłaty za produkty dostarczone zgodnie z tym zamówieniem. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie jest możliwe. Klient zobowiązany jest do odebrania wysłanego towaru objętego zamówieniem, a w przypadku nie przyjęcia zamówionego towaru zostanie obciążony kosztami transportu, składowania oraz utylizacji uszkodzonego towaru objętego zamówieniem.. Klient, który dokonał przedpłaty (zadatku) za zamówienie nie otrzyma zwrotu dokonanej płatności.
 13. Jeżeli cenę towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej, a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu wystawiania faktury przez PONIK.

§4

 1.  PONIK zobowiązuje się wydać zamówione towary Klientowi w terminie uzgodnionym między Stronami.
 2. O ile Strony pisemnie nie postanowią inaczej, odbiór towaru następuje we własnym zakresie przez Klienta z magazynu PONIK. Strony w trakcie składania zamówienia mogą ustalić, że za dodatkową opłatą PONIK zorganizuje dostawy towaru na adres określony przez Klienta. Zmiana warunków dostawy przez Klienta po złożeniu zamówienia może nastąpić tylko za zgodą PONIK.
 3. W przypadku dostawy zorganizowanej przez PONIK, Klient zobowiązany jest do zapewnienia odbioru towaru pod wskazanym adresem przez osobę upoważnioną do tego rodzaju czynności, przez złożenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko pracownika oraz pieczęć firmy Klienta, lub Odbiorcy wskazanego przez Klienta w zamówieniu. W przypadku dostawy towaru bezpośrednio do Odbiorcy wskazanego przez Klienta, PONIK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w odbiorze towaru.
 4. PONIK wydaje towar w opakowaniu odpowiadającym rodzajowi oraz ilości zamówionego towaru.
 5. Inna forma Opakowania niż wyżej wskazana będzie zastosowana w przypadku otrzymania pisemnego zlecenia od Klienta wraz ze zobowiązaniem Klienta do pokrycia kosztów zmiany lub zastosowania innego dodatkowego opakowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących opakowań transportowych oraz zaleceń producenta, dotyczących Opakowań Transportowych Produktów.
 6. Termin realizacji zmówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców PONIK, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy PONIK np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez PONIK z w/w przyczyn powoduje, iż Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia.
 7. Przed dokonaniem odbioru Towaru Klient dokonuje zbadania stanu towaru poprzez zbadanie jego ilości towaru oraz stanu opakowania. Uszkodzenia transportowe Klient powinien zgłosić niezwłocznie w chwili odbioru towaru oraz umieścić je w Protokole Szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika, a następnie przesłać Protokół Szkody e-mailem do PONIK. Dokument ten stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie, Klient traci roszczenia z tytułu niezgodności ilościowej towaru lub uszkodzeń transportowych. Potwierdzenie odbioru Towaru bez zastrzeżeń dokonane przez Klienta w chwili wydania jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności ilości towaru oraz braku uszkodzeń lub zniszczeń.
 8. PONIK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym również za opóźnienie lub zwłokę, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyniknęło wskutek działania siły wyższej.
 9. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, w tym również Klienta na prawach konsumenta w rozumieniu określonym w § 1 Strony niniejszym wyłączają prawa i obowiązki wynikające z przepisów o rękojmi za wady towaru.

§5

 1. Reklamacje jakościowe, dotyczące niewłaściwych parametrów produktu dotyczą tylko towaru, , który był przechowywany, zamontowany i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta
 2. Towar sprzedawany jako towar drugiej kategorii, lub towar przeceniony nie podlega reklamacji, Strony wyłączają prawo rękojmi co do tego rodzaju towaru.
 3. Klient przekaże PONIK wszelkie informacje dotyczące wad towaru, gdyby takowe wystąpiły, w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania informacji o zaistnieniu takiej sytuacji nie później jednak niż 3 miesiące od daty dostawy. Po upływie tych terminów uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że PONIK zgłoszenie to otrzymał. PONIK ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z rękojmi jest wyłączona
 4. Klient zobowiązuje się przechowywać i transportować towar w sposób zgodny z oraz ogólnymi wymaganiami dla towarów tego rodzaju.. Naruszenie któregokolwiek z tych warunków stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji oraz roszczeń Klienta.

§6

 1. PONIK nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dodatkowych, bieżących kosztów bezpośrednio przez niego poniesionych, jeżeli towar ma wadę zmniejszającą jego wartość, albo jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu PONIK zapewnił Klienta, albo jeżeli towar zostanie wydany Klientowi w stanie niezupełnym. PONIK, nie będzie odpowiadał za wady towaru powstałe po przejściu ryzyka związanego z towarem, na Klienta, w tym za wady spowodowane niewłaściwym sposobem przechowywania towaru przez Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w towarze.
 2. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza PONIK względem Klienta za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta (nie obejmuje zwłaszcza utraconych przez Klienta korzyści) i górną jej granicą jest wartość zakupionych towarów oraz opiera się tylko na zasadzie winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie PONIK odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Klienta.
 3. Zwrot towaru może się odbyć jedynie ze względu na wady towaru uniemożliwiające ich stosowanie, których właściwości są nie zgodne z parametrami deklarowanymi przez PONIK
 4. PONIK. nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu wad jakościowych lub ilościowych Produktów niż określone w niniejszych OWS lub wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia Klienta określone w niniejszych OWS wygasają, jeżeli nie zawiadomi  on PONIK. o wadzie lub niezgodności towaru w ustalonych przez Strony powyżej terminach, a w każdym przypadku po upływie 3 miesięcy od Wydania towaru.
 5. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych przez PONIK wskutek postępowania reklamacyjnego.
 6. Klient jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z korzystaniem z wadliwego towaru. W przypadku ich nie podjęcia,   w zakresie szkody, która mogłaby zostać zmniejszona, gdyby Klient je zrealizował – PONIK nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Klient zobowiązany jest do przechowywania zakupionego Towaru w odpowiednich warunkach.

§7 Wynagrodzenie

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić przez Klienta bez potrąceń,  według uzgodnionych warunków płatności po wystawieniu faktury przez PONIK  Termin płatności ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. PONIK zastrzega sobie prawo do zmiany  w każdej chwili asortymentu oferowanych towarów, ich cen oraz zasad płatności.
 3. Faktura zostanie dostarczona Klientowi wraz z Towarem lub osobno za pośrednictwem poczty, dopuszcza się doręczenie w formie elektronicznej, bez podpisu wystawcy na co Klient wyraża zgodę.
 4. Za zapłatę z tytułu faktury uznaje się za zrealizowaną w dniu uznania rachunku bankowego PONIK
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar.
 6. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie wymagalności wskazanym w fakturze, , PONIK będzie uprawniony w szczególności do:
  • a) wstrzymania realizacji dostaw na rzecz Klienta i/lub
  • b) odmowy przyjęcia kolejnych zamówień do czasu uregulowania całej zaległości,
  • c) naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i zryczałtowanych kosztów upomnień od niezapłaconej kwoty za opóźnienie w zapłacie.
   Wykonanie któregokolwiek z powyższych uprawnień przez PONIK następuje według jego wyboru nie wyłącza wykorzystania innych środków ochrony prawnej przewidzianych we właściwych przepisach.
 7. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, PONIK jest uprawniony do dochodzenia, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 8. Strony ustalają, że w czasie obowiązywania niniejszych OWS łączna wartość zrealizowanych przez PONIK. Zamówień, z tytułu sprzedaży których Klient nie dokonał jeszcze zapłaty, nie może przekroczyć kwoty limitu ubezpieczenia transakcji
 9. W przypadku pełnego wykorzystania limitu ubezpieczeniowego przez Klienta, PONIK ma prawo wstrzymać dalszą sprzedaż towarów, o ile jej realizacja skutkowałaby przekroczeniem limitu ubezpieczenia.

§8 Przejście ryzyka

 1. Z chwilą wydania Klientowi lub przewoźnikowi towaru objętych zamówieniem na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Dodatkowo w przypadku zadeklarowania przez PONIK gotowości do odbioru towaru i braku jego odbioru przez Klienta w terminie 7 dni przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz obowiązek pokrywania kosztów magazynowania towaru.
 2. Przy zleceniu przewoźnikowi dostawy zamówionych towarów – wydanie rzeczy PONIK zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny następuje w momencie powierzenia towarów przewoźnikowi do przewozu lub montera/wykonawcy instalacji,
 3. Towar dostarczany jest przez przewoźnika na podany w zamówieniu adres dostawy. Jeżeli Klient poinformuje po złożeniu zamówienia o zmianie ww. adresu zobowiązany jest do poniesienia kosztów wskutek tego powstających, chyba że zgłoszono ją Dostawcy co najmniej na 2 tygodnie przez planowanym terminem wysyłki.
 4. Klient może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.
 5. Klient zapewnia – przy dostawie towarów przez przewoźnika – ich rozładunek i sprawdza dostarczone towary oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, niezależnie od tego która strona umowy jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu.
 6. PONIK nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie Produktów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika, instalatora/montera instalcji
 7. Klient potwierdza przyjęcie Produktów na liście przewozowym lub protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ.
 8. Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonych Produktów pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad w momencie dostawy.
 9. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest także do zbadania opakowania Produktów (i samych Produktów o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wszelkie braki czy uszkodzenia produktów muszą być odnotowane.
 10. Klient zabezpieczy uszkodzone towary i umożliwi przeprowadzenie oględzin przez przewoźnika,  PONIK (jeśli ma odniesienie) lub ich ubezpieczycieli.
 11. Dokonanie przez Klienta odbioru Produktów bez zachowania staranności i bez realizacji czynności, o których mowa w ust poprzedzających uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy oraz dostarczonego towaru,
 12.  Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego mu towaru.

§9 Poufność

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności PONIK które nie są publicznie znane, jak również postanowienia OWS oraz Umowy, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z Warunków i Umów. Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
 3. Jeżeli Klient zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności PONIK, zawiadomi go o tym i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji.
 4. Bez pisemnej zgody PONIK Klient nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu
 5. Obowiązek określony w punkcie ust. 1 wiąże Strony w trakcie trwania współpracy handlowej oraz w ciągu trzech (3) lat od daty jej zaprzestania lub ostatniej transakcji

§10

 1. Klient będący konsumentem lub Klient na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, lub poza siedzibą Sprzedawcy może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy, które Klient ponosi we własnym zakresie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna swój bieg dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego termin na odstąpienie od umowy od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Klient na prawach konsumenta odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01 stycznia 2022 r.
 2. Strony ustalają, że zmiany OWS dokonywane przez Sprzedawcę nie wymagają pisemnego aneksu, wywołują one skutki prawne od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy, bez konieczności dodatkowego poinformowania Klienta.
 3. Stosunki prawne z Klientem reguluje wyłącznie prawo polskie.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWS lub umowy Strony zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWS lub umowy Stron będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby obowiązywały one bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Postanowienia te zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego najbardziej zbliżonymi co do istoty i celu tych postanowień.
 5. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny, tego rodzaju zapis wymaga indywidualnego uzgodnienia stron w formie pisemnej umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe ze stosunków prawnych, do których mają zastosowanie niniejsze OWS pośrednio lub bezpośrednio, rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby PONIK
 6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody PONIK
 7. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (RODO)  w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i ich poprawiania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS, mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323).
 9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy, o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e – mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumie-niach handlowych, uważane są za skuteczne.